User login

Језици

O projektu

Projekat Ka lokalno baziranim politikama tržišta rada u prekograničnim ruralnim oblastima (Toward a local based labour market policy approach in cross-border rural regions) - LOLAMAR je kreiran i biće u potunosti  implementiran zajedničkim aktivnostima od strane Istraživačkog centra za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencije za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine.

 

Projekat LOLAMAR ima za cilj da razvije lokalno baziran pristup tržištu rada koji može da postavi stazu za održiviji razvoj u perifernim prekograničnim oblastima. U Istočnoj Evropi ovi regioni su okarakterisani kao mesta sa velikim brojem stanovništva koje je isključeno sa tržišta rada. Ovaj problem se obično tretira u socijalnom sektoru i niko ne posmatra ovu grupu kao unutrašnji resurs za lokalno bazirani regionalni razvoj. Međutim, kapaciteti ovih ljudi bi mogli biti osnova za lokalni ekonomski razvoj i društvenu održivost. Glavni ciljevi projekta su da se identifikuju tipovi isključenja, da se istraži poseban potencijal ove grupe, kao i mogućnost njihove reintegracije, da se oformi katastar problema tržišta rada i da se razrade strateški predlozi za moguće metode reintegracije i prakse. Ciljevi projekta su u skladu sa preporukom Evropske komisije (2008/867/EC) za aktivno uključivanje stanovništva izuzetog sa tržišta rada i ideje o održivoj društveno tržišnoj ekonomiji EU 2020.

 

Projekat će biti prvi ove vrste i rezultati se mogu koristiti kao smernice i model u prostorno društvenom razvoju zemalja Jugoistočne Evrope.Takođe ostali regioni i lokalne zajednice mogu da prate iste puteve u reintegraciji neaktivnog stanovništva na tržištu rada.

 

Dokumenta i aktivnosti LOLAMAR projekta će služiti novom lokalno baziranom razvojnom pristupu lokalnih i nacionalnih institucija, razvojnih agencija i ekspertima da više i opširnije razviju svoju viziju o iskorišćavanju ljudskih resursa u oblasti istraživanja. U tom smislu projekat se može smatrati pilot akcijom koja će popločati put za slične inicijative u drugim ruralnim regionima.

Projekat se sprovodi u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, a realizuje se u periodu od: 01.01.2013–28.02.2014.

Projektni partneri

Istraživački centar za ekonomske i regionalne studije, Mađarska akademija nauka (Mađarska)

Agencija za regionalni razvoj AP Vojvodine d.o.o. (Srbija)

 

 Ciljevi projekta

 

Opšti cilj projekta je da se podrži unapređenje lokalno bazirane politike za održivi razvoj u ruralnim prekograničnim periferijama Srbije i Mađarske tako što će se opisati karakteristike i oceniti kapaciteti stanovništva koje je isključeno sa tržišta rada.

 

Specifični ciljevi projekta su:

Opisati karakteristike ciljnih grupa u oblasti obuhvaćenoj projektom;

Predstaviti znanje tih lica i njihovu ulogu u prekograničnoj mreži;

Definisati sličnosti i različitosti ljudi sa obe strane granice;

Otkriti šanse i prepreke u vezi sa postojanjem granice;

Prikupiti lokalne inicijative i najbolje prakse u ovoj oblasti;

Izraditi predloge i preporuke za efikasnije korišćenje kapaciteta lica isključenih sa tržišta rada;

Podržati izradu modela teritorijalnog razvoja posebno za ruralne periferije u Istočnoj Evropi.

Ova internet stranica je nastala uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice su odgovorni isključivo Istraživački centar za ekonomska i regionalna istraživanja Mađarske akademije nauka i Agencija za ravnomerni regionalni razvoj AP Vojvodine i sadržaj ove internet stranice ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Direktorata.

“DOBRI SUSEDI ZAJEDNO STVARAJU BUDUĆNOST” "JÓ SZOMSZÉDOK A KÖZÖS JÖVŐÉRT" "GOOD NEIGHBOURS CREATING COMMON FUTURE"